Copyright 2023 - Custom text here

ITA63

EB1 (รอบที่ 1)

        - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

EB2 (รอบที่ 1)

EB2(1) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB2(2) แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน พ.ศ. 2563

EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1)

EB2(3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)

EB2(4) กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4 (รอบที่ 1)

EB4 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค. - พ.ย. 2562

EB1 (รอบที่ 2)

EB 1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

         - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ  และนำรายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

        - รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

        - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

        รายงานปรับแผน2563 รอบเดือนกุมภาพันธ์

        - Print Screen การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB2 (รอบที่ 2)

EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

       - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563) และนำรายงานเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

      - บันทึกข้อความหนังสือจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2563

      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563

      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 (ต่อ)

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

      - ชุดหลักฐานใบสำคัญการเบิกจ่าย (ไตรมาสที่ 2/2563)

      - บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

     - ตารางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุจำนวน 5 แผน (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)

     - หนังสือเวียนการตรวจสอบบุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     - Print Screen มาตรการ กลไก การวางระบบในการดำเนินงาน

EB3 (รอบที่ 2)

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

     - หลักการที่แสดงกิจการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง จำนวน 2 โครงการ

       1. วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป  ,  วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป (ไตรมาส 3)

       2. วงเงินสูงสุด  , วงเงินสูงสุด (ไตรมาส 3)

        3. แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

      

EB4 (รอบที่ 2)

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2562

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2563

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน มีนาคม 2563

      - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน เมษายน 2563

      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

       - Print Screen สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

       EB 5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุม

       EB 5.2 โครงการ

       EB 5.3 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ

       EB 5.4 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

       EB 5.5 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

       EB 5.6 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

       EB 5.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

       EB 5.8 Print Screen

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่

       EB 6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าประชุมจัดทำแผน

       EB 6.2 โครงการ

       EB 6.3 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

       EB 6.4 แผนงานโครงการ ปี 2563

        EB 6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม

        EB 6.6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

        EB 6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

        EB 6.8 Print Screen

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงานหรือไม่

        EB 7.1 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

        EB 7.2 โครงการ

      EB 7.3 รายงานการประชุม/รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

      EB 7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

      EB 7.5 รายชื่อผู้เข้าประชุมกิจกรรมโครงการ

      EB 7.6 หนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

      EB 7.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

       EB 7.8 Print Screen

EB8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1-3)

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

         10.1 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563

         10.2 ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการ แผนงบประมาณ ปี 2563 (ไตรมาส 3)

         10.3 แก้ไขเพิ่มเติม แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (ไตรมาส 3)

EB11 รายงานสรุปผลงานประจำปี 2562

       1. คำนำสารบัญ

       2.1 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

       2.2 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2

       2.3 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3

       3. รายงานผลผลิตหลักตามภารกิจรายกลุ่มงาน

       4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

EB12 การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการประจำปี 2563

       รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

       รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563)

         ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3

         ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-3

         - โครงการงบประมาณเงินบำรุง

         - โครงการงบประมาณกองทุนตำบล

         - โครงการงบ PP Basic Service,PP Area Based และ ยาเสพติด

         - โครงการงบ LTC และกองทุนเฉพาะโรค

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผลผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยในรอบปีงบประมาณ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          - Print Screen EB15

EB16 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน

        - หน่วยงานมีคู่มือกรอบแนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - หน่วยงานมีคู่มือกรอบแนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนทั่วไป

         - Print Screen EB16

EB17 รายงานการกำหนดมาตรการ กลไกผล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

         - Print Screen EB17

           รายงานการกำหนดมาตรการ กลไกผล การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (ไตรมาส 3)

           กรอบแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน

        - Print Screen EB18

EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสและกิจกรรมที่แสดงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใสยิ่งขึ้น

        - Print Screen EB19

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

            การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย (ไตรมาส 3)           

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้ เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงด้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB23 แผนการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563

EB24 รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2563

EB25 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน

            การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน (ไตรมาส 3)

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้

f t g m