Copyright 2023 - Custom text here

ITA62

EB 4 การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

      แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    1. แผนครุภัณฑ์ เงินบำรุง

    2. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1)  

   - เดือน ต.ค. 2561

   - เดือน พ.ย. 2561

   - เดือน ธ.ค. 2561

   - เดือน ม.ค. 2562

   - เดือน ก.พ. 2562

   - เดือน มี.ค. 2562

   - เดือน เม.ย. 2562

   - เดือน พ.ค. 2562

   - เดือน มิ.ย. 2562

   - เดือน ก.ค. 2562

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน/โครงการ ตามภารกิจของหน่วยงาน

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         การกำหนดมาตราการและกลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์

        รายงานผลการดำเนินงานเว็ปไซด์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย         

  - EB 8.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ เผยแพร่บนเว็ไซด์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ช่างทางอื่น

  - EB 8.2 คำสั่งประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด

  - EB 8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

  - EB 8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

  - EB 8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB 9 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 10 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562

EB 11 รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

EB 12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

           รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562  เครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

             รายงานสรุปผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

EB 15 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 16 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน

EB 17 การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

             รายงานผลตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนและมาตราการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ           

EB 18 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2562

EB 19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน

EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน พ.ศ. 2562

EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

             รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 22 โครงการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในหน่วยงานด้วยการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (ITA) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง การควบคุมภายใน 5 มิติ และการตรวจสอบภายใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย ปี 2562

EB 23 แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ 2562

EB 24 รายงานผลการกำกับ ติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปี 2562

EB 25 การกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรการปฏิบัติงาน

            คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่อำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนเวลาที่ใช้

 

 

f t g m