Copyright 2023 - Custom text here

วิสัยทัศน์โรงพยาบาล

 Vision61 64

 

แผนยุทธศาสตร์เครือข่าย 4 ปี พ.ศ.2561-2564

ตัวชี้วัดแผน ปี 2562  : EB9

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี  : EB10

   ปี 2562 

   - ปี 2563

 

รายงานสรุปผลงานประจำปี  : EB11

  - ปี 2561

       1.คำนำสารบัญ

          1.1 แผนยุทธศาสตร์องค์กร

          1.2 ข้อมูลทั่วไป

     2. ผลผลิตแผนงานพื้นฐาน จำแนกรายกลุ่มงาน

     3.1  ผลงานแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

     3.2  ผลงานแผนยุทธศาสตร์ที่ 2

     3.3 ผลงานแผนยุทธศาสตร์ที่ 3

     4. ภาคผนวก ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์

     4. ภาคผนวก ผลงานเด่นและผลงานที่ได้รับรางวัล ปี 2561 สสอ. รพ.สต.

  -ปี 2562

       1. คำนำสารบัญ

       2.1 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1

       2.2 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2

       2.3 รายงานผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3

       3. รายงานผลผลิตหลักตามภารกิจรายกลุ่มงาน

       4. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

             ใบเสนอเผยแพร่เอกสารลง website โรงพยาบาล

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  : EB12

   -ปี 2562

     - รอบ 3 เดือน

      - รอบ 6 เดือน

      - รอบ 8 เดือน

      - รอบ 10 เดือน

 

ตัวชี้วัด/ฐานข้อมูล

 

แบบฟอร์มต่างๆ

   1.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ

   2.ผังกำกับงาน

   3.แบบฟอร์มประเมินโครงการ (เสนอก่อน) ดำเนินการ  

   4.แบบฟอร้มประเมินโครงการ (เสนอหลัง) ดำเนินการแล้วเสร็จ

   5.บันทึกเสนอผู้บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินแผนงานโครงการ

   6.แบบแผน-รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ

   7.แบบรายงานประจำปี

 

ข้อกำหนด/ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

เอกสาร/หนังสือ ประชาสัมพันธ์

   ข้อกำหนดการจัดทำแผนโครงการ งบประมาณ ประจำปี 2562

  - บันทึกข้อความแจ้งกำหนดการ-แนวทางการนำเสนอสรุปผลงานประจำปี 62

   Cup ศรีสัชนาลัยจัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแผนปฎิบัติงานปี 2562

 

รายงานการประชุม

  - รายงานการประชุมทีมนำและPCT ครั้งที่ 1 ปี 2562

  - รายงานการประชุมทีมนำและPCT ครั้งที่ 2 ปี 2562

  - รายงานการประชุมทีมนำและPCT ครั้งที่ 3 ปี 2562

f t g m