Copyright 2023 - Custom text here

นโยบายของผู้บริหาร

 

        ปี 2558    นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ

        ปี 2560    นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

        ปี 2560    นโยบายมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

        ปี 2561    นโยบายสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

f t g m