Copyright 2023 - Custom text here

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  ของโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 

เบอร์โทรศัพท์ 055-673136-7

หน่วยงาน เบอร์โทรภายในหน่วยงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 0
งานการเงิน , งานธุรการ 101
งานพัสดุ 102
ตึกผู้ป่วยในชาย 105
งานผู้ป่วยนอก 106 , 109
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 107
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 108
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 110
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องยานอก) 111
งานเวชระเบียน 112
กลุ่มงานทันตกรรม 113
ตึกผู้ป่วยในหญิง 114
งานรักษาความปลอดภัย 145
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 116
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค (ห้องยาใน) 117
งานซ่อมบำรุง 118
กลุ่มงานการพยาบาล 120
กลุ่มงานรังสีวิทยา 121
คลินิก COPD / งานยาเสพติด 149
งานจ่ายกลาง 128
คลังยา 167
ห้องเก็บเงิน 151
กลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์ 153
งานให้คำปรึกษา 154
งานคลินิคพิเศษ  155
ห้องสูติกรรม 156
งานสารสนเทศ 157
งานซักฟอก 158
งานยานพาหนะ 159
ศูนย์เปล 160
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 164
คลังพัสดุการแพทย์ 165
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 166
f t g m