• -

  • -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2023 - Custom text here

แจ้ง ราคา บัญชียา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาล ประจำปี เม.ย. 2561

ค่ารักษาพยาบาล ประจำปี ต.ค.  2561 

บัญชียา ประจำปี 2561

ค่าอุปกรณ์ และอวัยวะเทียม

 - รายการ อุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - รายการ อุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - รายการ อุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษา สิทธิกรมบัญชีกลาง

ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

 - ปรับปรุงหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ณ ต.ค.2562

ค่าบริการทันตกรรม ประจำปี 2563

f t g m