• -

  • -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2023 - Custom text here

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. เรื่องแนวทางปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

2. เรื่องแจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

4. เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

5. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

แนวทางการกำหนด การรับบริการ และอัตราค่าใช้จ่าย ในการขอใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการเจ็บป่วย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี2561

รายงานแผนงบลงทุน (เงินบำรุง) โรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2561

คำสั่งขออนุญาตจัดทำคู่มือและแผนผังข้อร้องเรียนร้องทุกข์ขึ้นเวปไซด์

แผนปฏิบัติการรับอุบัติเหตุมวลชน

สรุปโครงการพัฒนาตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ปี 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจาการให้บริการสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุ

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบภายในของทีม SRRT

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ พ.ศ.2562

มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ตารางการให้บริการศูนต์สุขภาพชุมชน คลินิกคู่รัก

ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก

วันเวลาการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562

การใช้สิทธิต่างๆ การรักษาพยาบาล

มาตรการเร่งรัดติดตามสัญญายืมเงินครบกำหนด

ข้อสั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและสรุปผลนิเทศของกลุ่มงาน 2562

นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 

f t g m