• -

  • -

  • -

  • -

  • -

Copyright 2023 - Custom text here

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 มิ.ย.62)

แจ้งเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

    1.1 ปรับแผนวัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. วัสดุทันตกรรม

4. วัสดุเวชภัณฑ์ยา

5. วัสดุทางการแพทย์

แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 1. แผนครุภัณฑ์ เงินบำรุง

 2. วัสดุทั่วไปและวัสดุอื่นๆ

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

คำสั่งสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน ต.ค. 2560

เดือน พ.ย. 2560

เดือน ธ.ค. 2560

เดือน ม.ค. 2561

เดือน ก.พ. 2561

 เวชภัณฑ์ยา

เดือน มี.ค. 2561

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (แบบ สขร.1)  

- เดือน ต.ค. 2561

- เดือน พ.ย. 2561

- เดือน ธ.ค. 2561

- เดือน ม.ค. 2562

- เดือน ก.พ. 2562

- เดือน มี.ค. 2562

- เดือน เม.ย. 2562

- เดือน พ.ค. 2562

- เดือน มิ.ย. 2562

- เดือน ก.ค. 2562

 

ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง

14. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

15. จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยา-Insulin Mixt

17. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

         - เดือน ม.ค. 2561

         -  เดือน มี.ค. 2561

46. ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

47. ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป

48. ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

49. ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

50. ประกาศเผยแพร่ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล

51. ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

52. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

53. ประกาศเผยแพร่ รายการเครื่องอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ผสมแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ที่อุณหภูมิต่ำ ขนาดความจุ 280 ลิตร

 

ประกาศเผยแพร่ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อ/จ้าง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง

6. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์-ฺBlood Glucose Test

7. จัดซื้อระบบโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์

10. จัดซื้อวัสดุยาและวัสดุเภสัชกรรม

        - เดือน ต.ค. 2560

        - เดือน พ.ย. 2560

        - เดือน ธ.ค. 2560

          เดือน ม.ค.2561

         - เดือน  มี.ค. 2561 (EGP)

         - เดือน  มี.ค. 2561 (No-EGP)

28. จัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์หลอดแอลอีดี

29. จัดซื้อเตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

f t g m